ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

ชั้น 2 อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10310

 02 244 8487