ศป.ข. | NICC

ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(PRIVACY PROTECTION POLICY)


สำนักงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (ศป.ข.) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงาน ศป.ข. หรือ ศป.ข.ภาค ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงาน ศป.ข. จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงาน ศป.ข. เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ศป.ข. เช่น การแจ้งเหตุต้องสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ศป.ข. ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงาน ศป.ข. จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่สำนักงาน ศป.ข. พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของสำนักงาน ศป.ข. หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี สำนักงาน ศป.ข. จะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของสำนักงาน ศป.ข. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

สำนักงาน ศป.ข. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

1. สำนักงาน ศป.ข. ได้รับความยินยอมจากท่าน

2. การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ศป.ข. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงาน ศป.ข. มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำนักงาน ศป.ข. ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคไว้เพียงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในนามของสำนักงาน ศป.ข. บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้าง และดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำนักงาน ศป.ข. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสำนักงาน ศป.ข. จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงาน ศป.ข.

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านในฐานะผู้ ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่สำนักงาน ศป.ข. เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย

หมายเลขประจำ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ศป.ข. เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน (Password) ซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ สำนักงาน ศป.ข. จะทราบหมายเลขประจำตัวของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่าน ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่านของท่านแก่ บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน ศป.ข. ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมแล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับสำนักงาน ศป.ข.

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ สำนักงาน ศป.ข. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงาน ศป.ข. ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ สำนักงาน ศป.ข. ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่าง