ศป.ข. | NICC

ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

ท่านสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการให้บริการ ผ่านช่องทางนี้ โดยศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติจะนำข้อมูลหรือข้อคิดเห็นไปใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และการให้บริการที่ดีต่อไป

 แจ้งข้อมูลข่าวสาร  ข้อคิดเห็น
 ชาย  หญิง

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image